Posiedzenie Rady Decyzyjnej Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Drukuj
poniedziałek, 09 stycznia 2017 07:44

W związku z zakończonym naborem wniosków Nr 2/2016, przeprowadzonym przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania, dnia 16.01.2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie protestów, od oceny i wyboru wniosków, złożonych w naborze 1/2016.
 5. Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonego naboru wniosków.
 6. Ocena wstępna wniosków,  w tym ocena zgodności z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Listy oceny wstępnej”.
 7. Wybór wniosków oraz ustalenie kwoty wsparcia.
 8. Podjęcie uchwał dotyczących wyboru bądź niewybrania operacji do finansowania.
 9. Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do przyznania pomocy.
 10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 11. Zakończenie posiedzenia.


Przewodniczący Rady

Mariusz Kawa

 
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Multimedia

Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama