Posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD dotyczące oceny wniosków złożonych w naborach 3/2017 i 4/2017 Drukuj
środa, 05 lipca 2017 08:29

W związku z zakończonymi naborami wniosków Nr 3/2017 i Nr 4/2017, przeprowadzonymi przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: BUDOWY LUB PRZEBUDOWY OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ, zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dnia 12.07.2017 r. (środa) o godz. 12.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Informacja o przyznaniu pomocy przez samorząd województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 5. Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonych naborów wniosków nr 3/2017 i 4/2017.
 6. Ocena wstępna wniosków, w tym ocena zgodności z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Listy oceny wstępnej” – dotyczy naboru 3/2017.
 7. Wybór wniosków oraz ustalenie kwoty wsparcia – dotyczy naboru 3/2017.
 8. Podjęcie uchwał dotyczących wyboru bądź niewybrania operacji do finansowania – dotyczy naboru 3/2017.
 9. Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do przyznania pomocy – dotyczy naboru 3/2017.
 10. Ocena i wybór wniosków oraz podjęcie uchwał i przyjęcie list (zakres pkt. 5-8 niniejszego programu) w sprawie naboru 4/2017.
 11. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie posiedzenia.
 
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Multimedia

Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama