Procedura zmian w lokalnych kryteriach wyboru zakończona Drukuj

Zgodnie z procedurą uchwalania i zmiany lokalnych kryteriów wyboru zawartą w załączniku nr 5 („Kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD na lata 2014-2020 wraz z procedurą ich ustalania i zmiany”) oraz załączniku nr 9 („Kryteria wyboru grantobiorców w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD na lata 2014-2020 wraz z procedurą ich ustalania i zmiany”) do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, w dniach 11 – 24 października 2017 roku Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania, przeprowadziła konsultacje społeczne w zakresie wprowadzonych zmian w lokalnych kryteriach wyboru,  przyjętych  na posiedzeniu Zarządu LGD w dniu 29 września 2017 roku.

Zmiana w lokalnych kryteriach wyboru została uzasadniona potrzebą uszczegółowienia opisu kryteriów wybory operacji i zasad przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach, celem zminimalizowania pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, a także chęcią uzyskania lepszych efektów realizacji LSR.

Proces konsultacji dotyczył zmian w ww. załącznikach 5 oraz 9 i polegał na udostępnieniu wszystkich dokumentów związanych ze zmianą lokalnych kryteriów wyboru w Biurze oraz na stronie internetowej LGD www.lgdleader.pl z informacją o możliwości wniesienia uwag. Mieszkańcy obszaru objętego LGD, mogli zgłaszać swoje uwagi i wnioski bezpośrednio w Biurze lub mailowo za pośrednictwem udostępnionego Formularza zgłoszonych zmian w lokalnych kryteriach wyboru Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania.

W toku konsultacji wpłynął 1 wniosek w zakresie zmian załącznika nr 5 - Kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD na lata 2014-2020 wraz z procedurą ich ustalania i zmiany, złożony mailowo dnia 24.10.2017 roku. Formularz proponowanych zmian w lokalnych kryteriach wyboru dotyczył celu szczegółowego I.1. Stworzenie spójnej i atrakcyjnej oferty turystycznej promowanej pod marka „Na weekend” i wiązał się z przywróceniem kryterium dotyczącego „Promocji projektu” w następującym brzmieniu:

  • „Wnioskodawca przewidział środki na promocję projektu poza obszarem objętym LSR, w wysokości powyżej 5%",
  • "Wnioskodawca nie przewidział środków na promocję projektu poza obszarem objętym LSR”.


Wnioskodawca w swoim uzasadnieniu wskazał, iż celem działania jest promocja regionu pod względem turystycznym wśród turystów z całej Polski – jeśli zapis o promocji nie będzie punktowany, sens promowania - a tym samym jak najszerszego dotarcia z informacją i walorach turystycznych regionu – nie będzie realizowany.
Zarząd LGD na odbytym posiedzeniu w dniu 03 listopada 2017 r., po zapoznaniu się z treścią wniosku w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru, odrzucił proponowane zmiany przez Wnioskodawcę podejmując stosowną uchwałę nr 1/XI/2017/Z. Zdaniem Członków Zarządu proponowane zapisy kryterium mogą niekorzystnie wpływać na jakość i zakres realizowanych projektów z uwagi na konieczność przeniesienia części środków
z innych zadań w ramach budżetu projektu na jego promocję/reklamę. W dobie rozwoju internetu, forów internetowych czy portali i mediów społecznościowych Wnioskodawca może w równie skuteczny sposób promować swoje działania, bez ponoszenia dużych kosztów na reklamę.

W związku z powyższym zastosowanie mają Kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD na lata 2014-2020 wraz z procedurą ich ustalania i zmian (załącznik nr 5 do umowy ramowej), których treść przyjęto podczas posiedzenia Zarządu dnia 29.09.2017 roku uchwałą nr 1/IX/2017/Z.


W trakcie konsultacji nie wpłynęła żadna uwaga dotycząca lokalnych kryteriów wyboru względem grantobiorców, stąd zgodnie z obowiązującymi procedurami, 30 X 2017 roku weszła w życie Uchwała Zarządu nr 2/IX/2017/Z podjęta na posiedzeniu dnia 29.09.2017 r., w której przyjęto treść załącznika nr 9 do umowy ramowej tj. Kryteria wyboru grantobiorców w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko - Strzyżowskiej LGD na lata 2014-2020 wraz z procedurą ich ustalania i zmiany.

Jednocześnie zgodnie z obowiązującymi przepisami, zmienione załączniki nr 5 i 9 do umowy ramowej wymagają  akceptacji Urzędu Marszałkowskiego.

Strzyżów, 06.11.2017 r.

 
Reklama

Kontakt

Reklama
Reklama
Reklama

Multimedia

Reklama

Polecane strony

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama