Posiedzenie Rady w sprawie oceny wniosków złożonych w naborach 1/2018/G i 2/2018/G Drukuj
poniedziałek, 26 lutego 2018 08:27

W związku z zakończonymi naborami wniosków na projekty grantowe Nr 1/2018/G i Nr 2/2018/G, przeprowadzonymi przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: WZMOCNIENIA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO (ROZWÓJ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ), zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dnia 05.03.2018 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Informacja o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
  5. Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonych naborów wniosków nr 1/2018/G i 2/2018/G.
  6. Zapoznanie członków Rady ze zmienionymi procedurami oceny i wyboru operacji (w tym procedury oceny i wyboru grantobiorców).
  7. Ocena wstępna wniosków, w tym ocena zgodności z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Listy oceny wstępnej” – dotyczy naboru 1/2018/G.
  8. Wybór wniosków oraz ustalenie kwoty wsparcia – dotyczy naboru 1/2018/G.
  9. Podjęcie uchwał dotyczących wyboru bądź niewybrania operacji do finansowania – dotyczy naboru 1/2018/G.
  10. Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do przyznania pomocy – dotyczy naboru 1/2018/G.
  11. Ocena i wybór wniosków oraz podjęcie uchwał i przyjęcie list (zakres pkt. 7-10 niniejszego programu) w sprawie naboru 2/2018/G.
  12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
  13. Zakończenie posiedzenia.
    
   Reklama

   Kontakt

   Reklama
   Reklama
   Reklama

   Multimedia

   Reklama

   Polecane strony

   Reklama
   Reklama
   Reklama
   Reklama