Posiedzenie Rady Decyzyjnej Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Drukuj
czwartek, 08 grudnia 2016 00:00

W związku z zakończonym naborem wniosków Nr 1/2016, przeprowadzonym przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania, dnia 16.12.2016 r. (piątek) o godz. 11.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3, odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.


Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
3.    Zatwierdzenie porządku obrad.
4.    Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonego naboru wniosków.
5.    Przypomnienie uczestnikom posiedzenia najważniejszych postanowień Procedury wyboru i oceny operacji oraz Regulaminu Rady.
6.    Ocena wstępna wniosków,  w tym ocena zgodności z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Listy oceny wstępnej”.
7.    Wybór wniosków oraz ustalenie kwoty wsparcia.
8.    Podjęcie uchwał dotyczących wyboru bądź niewybrania operacji do finansowania.
9.    Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do przyznania pomocy.
10.  Wolne głosy, wnioski i zapytania.
11.  Zakończenie posiedzenia.