Posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD dotyczące oceny wniosków złożonych w naborach 5/2017 i 6/2017 Drukuj
środa, 11 października 2017 11:52

W związku z zakończonymi naborami wniosków Nr 5/2017 i Nr 6/2017, przeprowadzonymi przez Czarnorzecko-Strzyżowską LGD w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020 w zakresie: ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO, zgodnie z zapisami §20 Statutu i §9 Regulaminu Rady Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania dnia 18.10.2017 r. (środa) o godz. 13.00 w Biurze Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD przy ul. Daszyńskiego 3 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Informacja o przyznaniu pomocy przez Samorząd Województwa na operacje, które były przedmiotem wcześniejszych posiedzeń Rady.
 5. Wydanie opinii w sprawie możliwości zmian w umowach o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa a Beneficjentami, którym pomoc została przyznana na wcześniejszych posiedzeniach Rady.
 6. Przedstawienie informacji dotyczącej zakończonych naborów wniosków nr 5/2017 i 6/2017.
 7. Ocena wstępna wniosków, w tym ocena zgodności z LSR oraz podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Listy oceny wstępnej” – dotyczy naboru 5/2017.
 8. Wybór wniosków oraz ustalenie kwoty wsparcia – dotyczy naboru 5/2017.
 9. Podjęcie uchwał dotyczących wyboru bądź niewybrania operacji do finansowania – dotyczy naboru 5/2017.
 10. Przyjęcie list operacji wybranych i niewybranych do przyznania pomocy – dotyczy naboru 5/2017.
 11. Ocena i wybór wniosków oraz podjęcie uchwał i przyjęcie list (zakres pkt. 7-10 niniejszego programu) w sprawie naboru 6/2017.
 12. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie posiedzenia.